คุณอยู่ที่: Home

พระพรหมสุธี (เจ้าคุณเสนาะ) Featured

Written by  06 ธันวาคม 2555
Rate this item
(1 Vote)

พระพรหมสุธี (เจ้าคุณเสนาะ)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เจ้าคณะภาค 12 กรรมการมหาเถรสมาคม        อีกหนึ่งประวัติศาสตร์ไทยที่ต้องจารึกไว้ ในปีพุทธศักราช 2548ถึงการเลื่อนสมณศักดิ์ของพระพรหมสุธี โดยได้รับการแต่ง ตั้งขึ้นเป็นชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะที่มีอายุไม่ถึง 50 ปี นับเป็นรูปที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นพระสงฆ์รูปเดียวที่ได้รับ การสถาปนาในขณะที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

        ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในร่มบวรพระพุทธศาสนา พระพรหมสุธี คือหนึ่งกำลังสำคัญที่ให้การสนับสนุนผลักดันการงาน และกิจกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนา สืบเนื่องมาจากภาระหน้าที่ต่างๆที่พระเดชพระคุณท่านต้องรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นเลขานุการ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งพระพรหมสุธีได้ขอรับแบ่งเบาภาระอันสำคัญต่างๆมาโดยมิได้ขาดตกบกพร่อง และปฏิบัติเช่นนี้มาตลอดเวลาที่รับใช้เจ้าประคุณ สมเด็จวัดสระเกศ ถือเป็นกำลังสำคัญอันดับหนึ่งของเจ้าประคุณสมเด็จที่จะขาดเสียมิได้      รวมทั้งหน้าที่หลักสำคัญที่พระพรหมสุธีทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่เสมอมานั่นคือ เจ้าคณะภาค 12 ที่ต้องดูแลพระสงฆ์ใน ปกครองทั้ง 4 จังหวัดด้วยกันคือ ปราจีนบุรี, นครนายก, ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ ยังมีอีกหนึ่งบทบาทที่ต้องการ ให้พระเดชพระคุณท่านมาช่วยดูแลด้วยความเมตตา ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพระพรหมสุธี จึงต้องรับหน้าที่นั้น... นั่นคือ กรรมการมหาเถระสมาคม

        จากที่ได้กล่าวมาในตอนต้นทั้งหมดนั้น ทำให้มองเห็นการขับเคลื่อนของศาสนาพุทธในประเทศไทยหมุนไปอย่างไม่มีวันหยุดนิ่ง ก็ด้วยความตั้งใจของพระเถรานุเถระทรงสมณศักดิ์รูปหนึ่ง ที่ดูแลใส่ใจประดุจดั่งเฟืองใหญ่นำพาทุกสิ่งทุกอย่างพัฒนาก้าวหน้าไปใน ทางที่ดี

         เมื่อกล่าวมาถึง ณ ตรงนี้ ขออนุญาตกล่าวประวัติเดิมของพระเดชพระคุณท่านสักนิดนึง... “เสนาะ ฝังมุข” คือชื่อ-สกุลเดิมของ “พระพรหมสุธี” ท่านเกิดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ปีระกา บิดา-มารดาชื่อ นายถนอม-นางกระแส ฝังมุข พื้นเพเป็นคนอำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกำเนิด...         เมื่อจบชั้น ป.4 จากโรงเรียนวัดสามเรือน เนื่องจากทางบ้านยากจน โยมพ่อจึงได้นำไปฝากกับพระอาจารย์ชุบ เจ้าอาวาสวัดสาม เรือนเพื่อจะได้บวชเรียน จากนั้นได้บรรพชาเป็นสามเณรที่ วัดบ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ 10 มีนาคม 2512

        สามเณรเสนาะได้คอยปรนนิบัติรับใช้อาจารย์ชุบและเรียนหนังสือ ศึกษาพระธรรมวินัยควบคู่กันไปด้วยดีโดยตลอด และได้เข้า พิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2512 ณ วัดสระเกศ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า “ปญฺญาวชิโร” มีความหมายว่า ผู้มีปัญญาอันเฉียบแหลม

        หลังจากอุปสมบทก็ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ดูแลงานปกครองดูแลด้านการเงิน ในขณะเดียวกันยังเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดสระเกศ เป็นกรรมการตรวจนักธรรมสนามหลวง ปละกรรมการตรวจ บาลีสนามหลวง

        ในปี พ.ศ. 2525 สอบได้พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งในปีเดียวกันนี้ได้รับมอบหมายให้เป็น แม่งานควบคุมการบูรณปฏิสังขรณ์บรมบรรพต (ภูเขาทอง) ในงานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี และในปี พ.ศ. 2527 ได้ เดินทางไปประเทศอินเดีย เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะสังคมวิทยา ใช้เวลา 2 ปีก่อนสำเร็จการศึกษา

        ลำดับสมณศักดิ์

ปี พ.ศ. 2530 เป็นพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ ฐานานุกรมในพระพรหมคุณาภรณ์ (สมเด็จพระพุฒจารย์ ในปัจจุบัน) หลังจากนั้นก็ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระปัญญาวชิราภรณ์”…
ปี พ.ศ. 2535 เป็นพระราชา คณะชั้นราชที่ พระราชสิทธิมงคล...
ปี พ.ศ. 2540 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพโสภณ...
ปี พ.ศ.2543 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมสิทธิเวที...
 และเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2548 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นรองสมเด็จในราชทินนามที่ พระพรหมสุธี ซึ่งเป็นความปราบปลื้มใจแก่บรรดาลูกศิษย์เป็นอย่างยิ่ง


        พระพรหมสุธีเน้นเรื่องความกตัญญูกตเวทีเป็นสำคัญ ดังนั้นในทุกปี พระเดชพระคุณท่านจะกลับบ้านเกิดไปที่วัดสามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อทำบุญครบรอบวันมรณภาพของพระอาจารย์ชุบ พระผู้มีคุณทำให้มี พระพรหมสุธี ในวันนี้


       
ข้อมูลและภาพ
นิตยสารพระเครื่องอภินิหาร ฉบับ 111

ดูพระดี-วัดดังทั้งหมด 

 

Super User

สำนักงานพระเครื่องอภินิหาร อาคารพรานนกพลาซ่า
ห้อง 314 ชั้น 3 ถ.พรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.02-866-3242 มือถือ. 081-922-6111,081-777-7916 E-mail:jakowit@hotmail.com http://www.facebook.com/jakowit ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.บางกอกน้อย (เพิ่มค่าจัดส่ง 50 บาท)  หรือโอนเงินเข้า ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 019-2-79280-0 ชื่อ สุชาดา แย้มวงษ์ (กรุณาอย่าส่งเงินทางออนไลน์ท่านจะได้รับของช้า)

Website: aphinihanamulets.com